Ả rập

तस्वीर का शीर्षक ,

Ả rập, … Mất gần năm phút Ngọc Diệp mới hoàn toàn nhận thức được thực tại xung quanh.