Hai bệnh nhân cần một TLC Và những người nóng y tá ...

chú thích hình ảnh,

Hai bệnh nhân cần một TLC Và những người nóng y tá ..., Khoảng cách này nàng có thể nhìn thấy một bên mặt của người phi công kia.