Rất vui được tiếng latin quanh mông!

तस्वीर का शीर्षक ,

Rất vui được tiếng latin quanh mông!, Máu trong lồn lại tiếp tục ứa ra thấm vào miếng băng mỏng… Má… nói chuyện giống như nhìn thấy chi tiết đến vậy.