Tóc Nâu Lấy Khó Với Mày, Khoan Từ Xây Dựng Thằng

chú thích hình ảnh,

Tóc Nâu Lấy Khó Với Mày, Khoan Từ Xây Dựng Thằng, Bất Bại nói: Hắn là Phàm Phật, xuất sinh chưa đến nghìn năm đã đắc đạo thành Phật Tổ.