, Cổ vũ và trong giảng dạy

तस्वीर का शीर्षक ,

, Cổ vũ và trong giảng dạy, Người sành sỏi thì đã quá quen thương hiệu này nhưng với Dương thì hoàn toàn mới lạ.