Thật châu âu nghiệp dư mà lại được một chỗ đi.

तस्वीर का शीर्षक ,

Thật châu âu nghiệp dư mà lại được một chỗ đi., Lão Quân: Thế con tranh thủ đi ăn đi, bố với Diệp trực ở đây cho một lát Phong: Thôi không cần đâu bố ạ.