Tính chân-chó chết

chú thích hình ảnh,

Tính chân-chó chết, Người nói vô tình, người nghe có ý, lời này rơi vào tai Lý Mỹ Linh lại bị nàng lý giải thành một ý tứ khác.