Trường cao đẳng, đoạn 2

chú thích hình ảnh,

Trường cao đẳng, đoạn 2, Quang nghĩ một chút thì cũng để một số hình ảnh không lộ hết mặt lên phần thông tin, đổi cái tên thành Thiên rồi bắt đầu viết một cái Bio độc lạ.