Tóc ngắn, đen, trên bàn và sàn

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc ngắn, đen, trên bàn và sàn, Minh Tạo quả thật làm rất tốt, ngay cả Hoàng Bá cha nàng cũng không nhìn ra.