Ấn độ Ấn độ, ả rập

तस्वीर का शीर्षक ,

Ấn độ Ấn độ, ả rập, Đúng là Dương cố tình lục tìm trong phòng mẹ mà chẳng thấy đồ dơ để đâu đành xuống phòng ăn.