Rồi Cô Dâu Uống Đi Vui

chú thích hình ảnh,

Rồi Cô Dâu Uống Đi Vui, Mày quay làm gì? Tế ông già mày à? Quang lại hỏi, giọng nói không có gì gọi là khách khí.