Tín Chân với Chuối.

तस्वीर का शीर्षक ,

Tín Chân với Chuối., Nhưng Tề Thiên Ma Tôn không biết cách đào tạo một linh hồn không màu, thế gian chắc cũng không còn mấy người biết.