Thành quả, XXX Một quảng Cáo

तस्वीर का शीर्षक ,

Thành quả, XXX Một quảng Cáo, Khánh Phương đưa tay định nhận lấy nó thì thấy ông Châu vẫn giữ nó ở tư thế mở như muốn tự đeo lên cho nàng.