Quân đội Boi IV

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân đội Boi IV, Dượng chỉ nhỏ hơn mẹ có 6 tuổi thôi! Nhưng điều đó đâu có gì Như quan đến chuyện này.