Aloy Hậu Môn Pewposterous Chân Trời Không Dawn

तस्वीर का शीर्षक ,

Aloy Hậu Môn Pewposterous Chân Trời Không Dawn, Cả người bà ta lơ lửng trên không hai chân đạp trên một vật dài dài kỳ lạ… Giáo sư Châu giật cái ống nhòm của kẻ bên cạnh mà nhìn.