Thẳng Quân Đội Thằng Chó Đồng Tính Cởi Ngựa Không Yên

तस्वीर का शीर्षक ,

Thẳng Quân Đội Thằng Chó Đồng Tính Cởi Ngựa Không Yên, Dưới ngai, một tên hầu thân cận thấy thế lo lắng hỏi: Thưa Ma Quân bệ hạ, cánh tay của Võ Thiên Đế vẫn còn bài xích người sao?.