Ba phái chân và tôn thờ ...

chú thích hình ảnh,

Ba phái chân và tôn thờ ..., Ngàn vạn lần Phan Võ cũng không ngờ sinh nhật 27 của mình lại đáng nhớ tuyệt vời đến như vậy.