Say xỉn, bà

तस्वीर का शीर्षक ,

Say xỉn, bà, Diễn tả chân thật đến nỗi Xà Thần gần như hoàn toàn tin là thật, mà tất nhiên, Hoài Bão vốn là nhân chứng thực thụ của cảnh tượng khi đó.