CON MẬP CHAI

तस्वीर का शीर्षक ,

CON MẬP CHAI, Dù sao mình vẫn là một người bình thường không thể tu luyện có muốn giúp đỡ ông cũng không đủ khả năng.