Nóng thổi kèn, tuyệt vời chó điên khùng thông đít

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng thổi kèn, tuyệt vời chó điên khùng thông đít, Nói không sao mà nghe giọng bất ổn quá vậy? Cần gì thì nói chị giúp cho.