Lớn bao lớn với rắc kẹo và tuyệt vời,

तस्वीर का शीर्षक ,

Lớn bao lớn với rắc kẹo và tuyệt vời,, Hai con ngươi đảo qua đảo lại như rang lạc, sự lo lắng bắt đầu hiện ra trong đôi mắt.