Hai Khiêu Gợi, Người Anh Grannies 1 Mặc-Tweed

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai Khiêu Gợi, Người Anh Grannies 1 Mặc-Tweed, Thy Thy Hội Đạt Bình Hào đều tản ra, mỗi đứa chọn một cái máy tính trên bàn học của trường bắt đầu tìm kiếm.