Wow! Hai người khổng lồ c.!

तस्वीर का शीर्षक ,

Wow! Hai người khổng lồ c.!, Tất cả những việc ông Hưng làm nãy giờ đã được gửi đến một cái điện thoại và có một người con gái đang xem nó.