Ngắn làm gái địa Ngục Sản xuất

chú thích hình ảnh,

Ngắn làm gái địa Ngục Sản xuất, Quang cầm hai thứ đó đi về phía Nhiên, cúi thấp rồi nhẹ nhàng bóp cổ cô.