-C cốc, da đen, sau đó ...

तस्वीर का शीर्षक ,

-C cốc, da đen, sau đó ..., Tôi đi từ từ ra cửa, đẩy nhẹ rồi đi hẳn ra ngoài sân trước nhà, tôi đặt nàng xuống.