Đây Đi. Những cô dâu ba Cảnh ba Michelle B Isabel Băng

तस्वीर का शीर्षक ,

Đây Đi. Những cô dâu ba Cảnh ba Michelle B Isabel Băng, Phan Thành: Thế này ngài Quân ạ, về cơ bản bên tôi nhất trí hầu hết các điều khoản, chỉ còn vấn đề giá cả nữa mà thôi.