Có sừng gái chắc ăn chó và ngón tay gọn gàng đĩ ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Có sừng gái chắc ăn chó và ngón tay gọn gàng đĩ ..., Thật sự mạng sống của Khánh Phương đã không còn nằm trong quyền quyết định của ông nữa.