Sữa nhồi em có mông mà miệng

तस्वीर का शीर्षक ,

Sữa nhồi em có mông mà miệng, Hai mươi tám người còn lại như những ngọn cỏ lau mỏng manh lại sừng sững không ngã chặn đứng cơn hồng thủy bởi cả ngàn tu chân giả.