London Jack Ăn Lả

chú thích hình ảnh,

London Jack Ăn Lả, Thảo Vy thì cảm nhận rất rõ vì cô là người chủ động mà, với lại cô cũng thức nãy giờ nên tinh thần minh mẫn hẳn lên rất nhiều.