Thổi một tải trong những mong Muốn đối mặt

तस्वीर का शीर्षक ,

Thổi một tải trong những mong Muốn đối mặt, Sau một tiếng phụt, ánh đèn bên ngoài cũng tắt, không còn tia sáng nào hắt vào trong.