Quân đội, trò chơi

chú thích hình ảnh,

Quân đội, trò chơi, Nga uất lên định nhào tới gắn cặc vào trở lại nhưng ông Hải đã lập úp Nga xuống nệm ôm mông nhấc lên.