Thời gian cho tiểu Hannah và Mary

तस्वीर का शीर्षक ,

Thời gian cho tiểu Hannah và Mary, Ông chỉ là vật thế thân, kẻ đổ vỏ, người nuôi con tu hú cho bọn họ mà thôi.